2022-10-01     Heloizy, Igora, Remigiusza     "Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym podaniem" - Owidiusz    

Zaszeregowywanie obiektów hotelarskich


Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r., w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 22, poz. 169 z późn. zm.) Urząd Miasta p o n o w n i e  p r z y p o m i n a, że osoby, które pragną świadczyć usługi hotelarskie używając nazwy rodzajowej prawnie chronionej /hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, kemping/ muszą uzyskać decyzję administracyjną określającą rodzaj obiektu hotelarskiego oraz spełniać wymagania wynikające z innych przepisów szczegółowych, w tym szczególnie sanitarnych i przeciwpożarowych.

Zaszeregowywanie obiektów hotelarskich (obiektów noszących nazwy: hotel, motel, pensjonat, kemping (camping), dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko) do określonych rodzajów i nadawanie kategorii odbywa się w trybie decyzji administracyjnej wydawanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego na podstawie wniosku.

Wniosek o zaszeregowanie, zmianę lub potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju oraz nadanie kategorii wraz z następującymi dokumentami:

  1. opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego; 
  2. opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Staży Pożarnej
  3. ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty — opinia rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem  właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania, dla obiektów, dla których wydano wymienione dokumenty  na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane;
  4. dowód wniesienia opłaty przez przedsiębiorcę za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań w wysokości ustalonej w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011, r. Nr 10, poz. 54).


Formularz wniosku o zaszeregowywanie obiektów hotelarskich /hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, kemping/ dostępny jest na stronie internetowej www.malopolskie.pl lub na stanowisku ds. Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu  tut. Urzędu Miasta i Gminy - pokój nr 206, II piętro

data ostatniej aktualizacji: 03.10.2016 r.

Autor: ASZ